Nieuwsbrief 04/'01

's Gravenhage: oktober 2001.

Onderwerp: Vervolgactie op het feest van 22 september 2001.Beste Schoonmannen en aanverwanten, 

In ieder opzicht kan de 22ste september als een geslaagd feest worden aangeduid, en waren er nog nooit zoveel Schoonmannen bij elkaar. Het succes was te danken aan Uw aller aanwezigheid en ook vanwege het stralende weer. Alle ontvangen reacties waren positief, waarvoor namens de commissie onze hartelijke dank.

Er waren 109 deelnemers, waarvan 65 % het enquête formulier heeft ingevuld met het volgende resultaat:

De kosten verbonden aan deze dag vond niemand te hoog, 30% redelijk en 70% vond het naar wens.

Een meerderheid van 97% wil dat deze dag een vervolg krijgt, met de aantekening dat dit niet op korte termijn wordt gewenst, dus over een periode van 4 tot 5 jaar.

Een eventueel op te richten Stichting/ Vereniging of Club werd door 50% op prijs gesteld en terecht werd over de te kiezen vorm kanttekeningen geplaatst.

Een jaarlijkse contributie van ƒ 25,- (Euro 11,34), zou door 75% worden betaald, en twee deelnemers willen plaatsnemen in de organisatie commissie voor het volgende evenement, en dan is het echt een reünie.
Op grond van deze uitslag is het volgende besloten en zijn de volgende acties ondernomen:
Voorlopig maken we passen op de plaats en zal een volgende nieuwsbrief niet eerder dan eind volgend jaar verschijnen, en een volgend evenement zal afhankelijk van de belangstelling en behoefte in 2005 of 2006 wederom worden georganiseerd. Kasper Schoonman heeft op het Internet een Schoonman website samengesteld onder www.schoonman.net, waarvoor onze complimenten en dank. Via deze website kunnen er dus voortaan wetenswaardigheden worden uitgewisseld.
Over een bepaalde vorm, zonder wettelijk vereiste voorschriften en dergelijke zullen we onze gedachten nog eens laten gaan en trachten hiervoor een oplossing te vinden, en natuurlijk zijn suggesties welkom.
Om de jaarlijkse contributie te voldoen is de bestaande Rabo Bankrekening: 3231.50.063 gehandhaafd (onder vermelding van Uw Voornaam en woonplaats). Het batig saldo van de bijeenkomst ƒ 250,- is als begin saldo voor het volgende evenement op deze rekening gestort. Indien deze jaarlijkse contributie regelmatig wordt betaald zal de volgende bijeenkomst een ander karakter kunnen hebben, zo zou daaraan bijvoorbeeld een diner verbonden kunnen worden.
De belangstelling voor een vervolg boek over de familie geschiedenis en stamboom (à 100),- is tijdens de bijeenkomst via handopsteken geïnventariseerd, maar niet vastgelegd. Een ieder die daarvoor belangstelling en/of suggesties heeft kan direct contact opnemen met Dick van Wingerden, tel 010-421 15 97, Hammarskjöldplaats 262, 3069 RH Rotterdam, of via e-mail:
wingkro@planet.nl .

Na deze reünie kan op grond van de ontvangen gegevens een definitieve uitgebreide deelnemerslijst worden opgesteld, en verzoek beschikbaar worden gesteld. Tevens zal door Aat Groeneveld daar waar mogelijk zijn informatie worden verwerkt in het opvullen van 'gaten' in de Eerbeekse en Bredevoortse takken. Ook zal er aandacht worden besteed aan de relatie tussen de beide takken.

Deze vierde en laatste nieuwsbrief in 2001 is beslist geen afscheid, maar een 'Tot Ziens', en is en blijft de organisatie commissie beschikbaar indien U nog vragen heeft en/of informatie verlangt.

Nogmaals U allen hartelijk dank voor Uw komst en medewerking op de bijeenkomst.

 

Namens de organisatie,

Herman B. Schoonman

Rigolettostraat 172

2555 VW 's Gravenhage

Tel.: 070-368 75 57

herman@schoonman.net